Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ajokorttitodistuksen antaminen kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuteen

1.7.2004

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio katsoo, että terveyskeskus ei voi kieltäytyä suorittamasta lääkärintarkastuksia ajokyvyn arvioimiseksi eikä antamasta lääkärintodistuksia ajokyvystä.  Tehtävä kuuluu kansanterveyslain mukaisiin kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Riittäviksi katsottavia terveyspalveluja ei kuitenkaan voida useinkaan turvata asettamatta niitä etusijajärjestykseen. Tämä merkitsee sitä, että hoitoa tarvitsevat potilaat voidaan aina asettaa kiireellisyysjärjestyksessä etusijalle verrattuna esim. ajokorttitodistusta hakeviin.

Oikeusasiamies antoi päätöksensä kahteen kanteluun, joista toinen koski Jyväskylän kaupungin terveyskeskuksen menettelyä ja toinen Kokkolanseudun kansanterveystyön kuntayhtymän menettelyä.

Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen mukaan vastaanottoaikaa ei anneta sellaisten lääkärintodistusten laatimista varten, jotka eivät liity hoitoon (terveystodistukset). Kokkolanseudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on rajoitettu hoitoon liittymättömien lääkärintodistusten antamista ja jo vuosia on ollut käytäntönä, ettei ajokorttitodistuksia kirjoiteta terveyskeskuslääkärin vastaanotolta. Kuntayhtymän johtavan ylilääkärin antamien ohjeiden mukaan asiakkaat, joilla on työhön liittyvä ajokorttitodistusasia, ohjataan ajanvarauksesta työterveyshuoltoon ja muut asiakkaat yksityisten terveydenhuollon palvelujen piiriin ajokorttitodistuksen saamiseksi.

Kansanterveystyöllä tarkoitetaan kansanterveyslaissa yksilöön ja hänen elinympäristöönsä kohdistuvaa terveydenhoitoa ja yksilön sairaanhoitoa sekä niihin liittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena on väestön terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Kansanterveyslain mukaisina kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee järjestää asukkaiden sairaanhoito, johon luetaan mm. lääkärin suorittama tutkimus. Tieliikennelaissa tarkoitetun ajokorttitodistuksen antaminen edellyttää lääkärin suorittamaa tutkimusta, joka tehdään potilaan terveydentilan määrittämiseksi ja jolla pyritään löytämään ajokykyyn vaikuttava sairaus tai vamma.

Useissa terveyskeskuksissa tulkitaan kansanterveyslakia ajokorttitodistusten osalta samalla tavoin kuin Jyväskylän kaupungissa ja Kokkolanseudun kansanterveystyön kuntayhtymässä. Koska tämän tehtävän kuulumisesta kunnan järjestämisvelvollisuuteen on esitetty erilaisia käsityksiä ja asiaa siis näytetään pidettävän jossain määrin tulkinnanvaraisena, kansanterveyslakia olisi oikeusasiamiehen mukaan tarpeen täsmentää tältä osin. Lainsäädännön täsmentäminen olisi omiaan turvaamaan nykyistä paremmin ihmisten oikeuksia yhdenvertaisiin ja riittäviin terveyspalveluihin. Oikeusasiamies onkin tehnyt valtioneuvostolle esityksen kansanterveyslain muuttamiseksi tältä osin.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 2277.

Oikeusasiamiehen päätökset kokonaisuudessaan dnro:t 1363/4/02, 2838/4/02 ja 1732/2/04.